Verkoopsvoorwaarden

Bevoegdheid

"Het contract wordt beheerst door de Belgische wetgeving. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Vilvoorde.

Deze algemene voorwaarden zijn ook opgemaakt in het Frans en het Engels. Bij verschillen met de Nederlandse tekst is deze steeds beslissend.

Indien één artikel van deze voorwaarden strijdig is met de wet, dan zal enkel dit artikel als nietig beschouwd worden.

Betreffende het vervoer wordt onderhavig contract beheerd, zelfs in binnenlands verkeer en met uitdrukkelijk akkoord van de partijen, door de beschikkingen van de wet van 4 september 1962, houdende goedkeuring van de overeenkomst met betrekking tot het vervoer van goederen over de weg (C.R.M.) en de door de hierna vermelde bijzondere voorwaarden."

Toepassing

Behoudens uitdrukkelijke, uitzonderlijke en geschreven overeenkomst zijn de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden van kracht. Zij worden verondersteld gekend te zijn door de contracterende partij en hebben steeds voorrang op deze van de kopers.

Betwistingen

"Alle klachten of protesten dienen om ontvankelijk te zijn schriftelijk gedaan te worden: voor klachten inzake gewicht en beschadiging onmiddellijk na ontvangst van de goederen; voor alle andere gevallen binnen de vijf dagen na levering en in elk geval vóór het gebruik of de wederverkoop van de goederen.

Een bezwaar schort in geen geval de betalingsverplichting op. Indien van een klacht de gegrondheid is vastgesteld, zal de verkoper naar zijn keuze een redelijke prijsreductie toekennen, de partij terugnemen of voor herlevering op zijn kosten zorg dragen. Een eventuele retourzending van de goederen mag slechts na zijn schriftelijke goedkeuring plaatsvinden. De verkoper is nimmer gebonden meer dan de factuurwaarde van de desbetreffende goederen te vergoeden."

Schade en ontbinding

"De verkoper kan het contract verbreken in het geval de koper zijn verplichtingen t.o.v. de verkoper niet nakomt. In het geval het contract ontbonden wordt door toedoen van de koper kan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding eisen gelijk aan 20% van de waarde van het contract, onder voorbehoud van verhoging indien de geleden schade hoger uitvalt.

Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, oorlog, maatregelen van de overheid e.d. de verkoper niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. De verkoper houdt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper."

Eigendomsvoorbehoud

"De verkochte goederen blijven integraal eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur ervan.

In het geval van niet-betaling houdt de verkoper zich het recht voor de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken.

Alle risico's aan dewelke de goederen zouden kunnen blootstaan dienen door de koper gedragen te worden vanaf het ogenblik dat deze ter zijne beschikking staan."

Prijs, betaling en betalingsachterstand

"De verstrekte prijzen en offertes zijn louter indicatief en niet bindend voor de verkoper. De verkoper kan ze op elk ogenblik wijzigen tot op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling. Eenmaal de bestelling aanvaard, kan de verkoper nog steeds de prijs ervan herzien of aanpassen in uitvoering van de wet van 30 maart 1976 (art. 57), zijnde in funktie van de parameters die de reële kosten van de prijs samenstellen en dit enkel voor het deel van de prijs die zij in die prijs vertegenwoordigen en dit tot een maximum van 80% van de uiteindelijk vastgestelde prijs.

Op leveringen met een waarde beneden een minimumwaarde wordt een hoeveelheidstoeslag aangerekend. De minimumwaarde en de hoeveelheidstoeslag kunnen aangevraagd worden bij de commerciële dienst.

Alle facturen zijn betaalbaar te Vilvoorde contant, netto en zonder korting tenzij anders bedongen en schriftelijk bevestigd. Het opmaken van wissels of andere betalingsvoorwaarden verandert hieraan niets en veroorzaakt geen vernieuwing van schuldvordering. De waarborg aangerekend voor verpakking dient samen met de prijs der goederen betaald te worden. Indien niet voorzien van een speciale geschreven machtiging getekend door een gevolmachtigde van de firma hebben onze agenten of vertegenwoordigers geen bevoegdheid de vennootschap te binden noch ontlasting of kwijting in haar naam te geven.

In geval van niet-betaling van een factuur of wissel op de gestelde vervaldag wordt van rechtswege en zonder verdere aanmaning een verwijlinterest toegepast die vastgesteld is op de gerechtelijke rente verhoogd met 4%, ofwel, te onzer keuze, de hoogste geldende rente in het land waar de koper kantoor houdt, dit alles ongeacht de overeengekomen valuta. Tevens wordt onmiddellijk betaling opgeëist van alle bedragen, vervallen of niet, welke koper schuldig blijft uit hoofde van gelijk wat.

Elke achterstal van betaling geeft de verkoper ambtshalve het volle recht elke aan gang zijnde verkoop, ook deze waarvan de goederen nog niet geleverd werden, ontbonden te verklaren of op te schorten en hij behoudt zich tevens het recht voor de goederen welke reeds geleverd waren of in verzending zijn terug te nemen.

Door het louter verstrijken van de vervaldatum is de koper van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding schuldig gelijk aan 12% van het factuurbedrag met een minimum van 75 EUR en een maximum van 2.000 EUR."

Levering(stermijn)

"De goederen worden verondersteld in ontvangst genomen en aanvaard te zijn in onze magazijnen. Zij worden steeds verzonden op risico van de koper, zelfs in geval van franco zending. In dit laatste geval worden de goederen afgeleverd op de drempel van het leveringsadres. In geval de koper of een aangestelde ter plaatse instructies zou geven aan het personeel van de verkoper om de goederen op een aangeduide plaats te brengen in zijn instelling of woning kan dit slechts gebeuren onder zijn toezicht en op zijn risico.

Eenmaal de afhalings- of verzendingsbon door de koper getekend is voor aanvaarding en goedkeuring, kan deze op geen enkele manier nog verhaal uitoefenen tegen de verkoper, zelfs in het geval van een levering niet conform de bestelling.

De leveringstermijnen worden enkel ten titel van informatie verstrekt; zij worden zoveel als mogelijk gerespecteerd maar zijn in geen enkel geval bindend voor de verkoper.

Een vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een schadevergoeding of interest vanwege de verkoper."

Afname, transport, lossing

"Elke verkoop, al dan niet schriftelijk bevestigd, wordt slechts bindend en uitvoerbaar, indien de verkoper de nodige zekerheden (kredietbrief, bankgarantie, Delcredere-dekking of andere) worden verschaft binnen een termijn van 4 weken na onze verkoopbevestiging.

Indien de goederen, ongeacht de overeengekomen wijze van transport en levering, ter afname voor de koper gereed staan en de verkoper zulks aan de koper heeft medegedeeld, is de koper terstond tot afname verplicht. Indien op afroep geleverd wordt, is de koper zonder sommatie of ingebrekestelling gehouden af te nemen, uiterlijk op de laatste dag van de periode waarin de afroep kon worden gedaan.

Niet nakoming van de verplichting tot afname geeft de verkoper het recht de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden, en aan de koper te factureren zonder dat daarna betaling wegens nog niet plaatsgehad hebbende afname geweigerd kan worden.

De wijze van verzending en de verzendroute zijn naar keuze van de verkoper. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen berust het risico van verloren gaan of van beschadiging van de goederen vanaf het tijdstip van verzending bij de koper. De koper aanvaardt het risico ongeacht welke schade voor hem mocht voortvloeien uit het in ontvangst nemen, de opslag en het gebruik van de ontvangen goederen, al dan niet in combinatie met andere stoffen, behalve ingeval de schade te wijten is aan opzet of grove schuld onzerzijds.

De in de handel gebruikelijke clausules als F.O.B., C.A.F, enz. worden gebruikt in de betekenis die daaraan gegeven is in de meest recente versie van de Incoterms."