Algemene voorwaarden herroepingsrecht

In toepassing van de wet Hamon heeft de klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die door OreikO bvba vervaardigd zijn overeenkomstig specificaties van de klant.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons (OreikO bvba, Koning Albertlaan 146, 1830 Machelen, info@oreiko.com) op de hoogte stellen van zijn of haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – sterk aanbevolen – in de originele staat en originele verpakking (vermijden van transportschade) teruggestuurd worden.

Bij verbreking van de verzegeling op het product is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer de goederen door de klant worden afgehaald.

Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van een keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld terug en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat OreikO bvba op de hoogte werd gesteld van de klant zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. OreikO bvba mag echter wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de klant heeft aangetoond op een ondubbelzinnige wijze dat hij/zij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan OreikO bvba heeft medegedeeld, aan OreikO bvba terug te zenden of te overhandigen. De klant heeft de vrije keuze van transporteur; OreikO bvba onderneemt geen actie daartoe. De klant is op tijd als hij/zij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn op rekening van de klant.

De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. OreikO bvba behoudt zich het recht om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.